King Charles Spaniel

 

*** Nyheter i avelsrekommendationerna

Svenska King Charles Spaniel Klubbens avelsrekommendationer i samråd med Sdhk/arken.

Hjärta


* Hund som används i avel skall vara hjärtundersökt inom 
tolv (12) månader före parning

* Hund som konstaterats med någon grad av hjärtfel skall ej användas i avel.
 
* Hanhund som vid lägst sju (7) års ålder har hjärta UA, men som senare får blåsljud kan användas i avel.

*Hjärtundersökning måste utföras av veterinär med specialist kompetens.

***Ögon

*Avla för att minska risken för allvarliga ögonsjukdomar. Med allvarliga ögonsjukdomar menas sådana som kan orsaka blindhet, långvarig smärta eller kräva livslång medicinering.

 *Hund som skall användas i avel skall ögonlysas efter18 månaders ålder.

*Valp ska ögonlysas efter 8 veckors ålder men före 15 veckors veckors ålder.

*Hund som konstaterats ha allvarlig ögonsjukdom skall ej användas i avel.

*Ögonlysning måste utföras av veterinär med specialist kompetens.

* OBS. Gäller ej de hundar som redan ögonlysts enligt de gamla rekommendationerna


Avelspolicy

Rasklubbens ansvar är att förvalta och utveckla rasen. Vi följer Skk;s grundregler och avelspolicy. Denna gäller alla uppfödare och hanhundsägare med King Charles Spaniel medlem som icke medlem i rasklubben.
Rasens utveckling grundas på uppfödarnas val av avelsdjur. Ärftlig variation är en förutsättning för rasens möjlighet till fortlevnad. Därför skall aveln vara målinriktad, långsiktig och hållbar. Med hållbar menas att den inte leder till brister avseende hälsa, mentalitet och funktion eller utarmar rasen på genetisk variation. Den enskilde uppfödaren har det fulla ansvaret för sin avel.

Valphänvisning:  Styrelsen eller Hemsidan